Ga direct naar inhoud

Gebruiksvoorwaarden TuesdayTickets

In deze voorwaarden worden de bepalingen besproken die van toepassing zijn op elk gebruik dat Gebruiker maakt van de diensten van Tuesdaytickets. Gebruiker wordt aangeraden deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door te nemen zodat hij weet wat zijn rechten en plichten zijn wanneer hij gebruik maakt van de diensten. Door gebruik te maken van de diensten, op welke manier dan ook, aanvaardt Gebruiker gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 1: Definities


In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. De kopjes boven de artikelen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend voor en ten behoeve van de uitleg daarvan en zijn overigens zonder betekenis. Onder de begrippen wordt verstaan:

1.1 Evenementenorganisator: partij die een Evenement organiseert, daarvoor verantwoordelijk is, en voor de toegang daartoe Tickets verkoopt.

1.2 Evenement: onder Evenement wordt in deze Gebuiksvoorwaarden verstaan (muziek)-uitvoeringen en/of andere manifestaties in de ruimste zin des woords.

1.3 Gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze gebruikmaakt van de Ticketshop.

1.4 Gebruiksvoorwaarden: deze voorwaarden voor het gebruik van de Ticketshop.

1.5 Overeenkomst: de betreffende Overeenkomst tussen de Evenementenorganisator en de Gebruiker tot het tegen betaling leveren van diensten in verband met een Evenement, welke door bemiddeling van Tuesdaytickets tot stand komt.

1.6 Ticket: toegangsbewijs tot een Evenement, dat toegang geeft aan één persoon.

1.7 Ticketshop: de dienst van Tuesdaytickets die het mogelijk maakt voor Gebruiker om Tickets te bestellen en/of te reserveren bij een Evenementenorganisator.

1.8 Transactie- en Servicekosten: de kosten die Tuesdaytickets in rekening brengt bij Gebruiker voor het gebruik van de Ticketshop.

1.9 Tuesdaytickets: de handelsnaam voor verkoop van Tickets zoals gehanteerd door Tuesday Multimedia, Vivaldistraat 6, 5216 EL 's-Hertogenbosch.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketshop maakt.

2.2 De door Tuesdaytickets opgeslagen versie van de betreffende communicatie met de Gebruiker geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Gebruiker.

2.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Gebruiker, komt dit voor risico van Gebruiker, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

Artikel 3: Gebruik van de Ticketshop

3.1 De Ticketshop biedt een platform dat het mogelijk maakt om bij een Evenementorganisator een Ticket aan te schaffen. Tuesdaytickets verzorgt alléén het bestelproces van de Tickets. De overeenkomst tot koop van de Tickets komt definitief tot stand tussen de Gebruiker en de betreffende Evenementenorganisator nadat Gebruiker via de Ticketshop een bestelling voor één of meer tickets heeft geplaatst. Tuesdaytickets handelt daarin louter als tussenpersoon en heeft met de koopovereenkomst tussen Gebruiker en Evenementenorganisator geen bemoeienis. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn dan ook alleen van toepassing op het gebruik van de Ticketshop.

3.2 Indien de Gebruiker een Ticket wil bestellen, dient hij de bestelprocedure te doorlopen. Gedurende de bestelprocedure dient de Gebruiker bepaalde informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor het opstellen van een Ticket. Gebruiker garandeert dat deze informatie correct, actueel en kloppend is.

3.3 Indien Gebruiker met behulp van de Ticketshop een Ticket heeft aangeschaft bij een Evenementenorganisator, wordt het Ticket per e-mail toegezonden aan het opgegeven e-mailadres. Geregistreerde Gebruikers kunnen het Ticket zonodig printen via de Ticketshop van de Evenementenorganistor.

3.4 Gebruiker accepteert dat op het gebruik van Tickets alsmede op de toegang tot Evenementen nadere voorwaarden van Evenementorganisatoren van toepassing kunnen zijn. Zoals vermeld in artikel 3.1, is Tuesdaytickets niet verantwoordelijk voor deze nadere voorwaarden en accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die als gevolg van de nadere voorwaarden door Gebruiker wordt geleden.

3.5 Tuesdaytickets wijst Gebruiker erop dat de Ticketshop betrekking heeft op vrijetijdsbesteding zoals bedoeld in artikel 7:46i lid 3 BW zodat Gebruiker niet het recht heeft de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen als bedoeld in artikel 7:46d BW. Ook indien de Ticketshop geen betrekking zou hebben op vrijetijdsbesteding, kan Gebruiker de overeenkomst niet ontbinden aangezien de Ticketshop direct met instemming van Gebruiker wordt uitgevoerd. Op grond van artikel 7:46d BW en 7:46i lid 5 onder 1 BW heeft de Gebruiker in dat geval geen mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

3.6 Gebruiker kan alleen gebruik maken van kortingsbonnen en/of waardecheques indien daartoe gedurende de bestelprocedure uitdrukkelijk de mogelijkheid wordt geboden en de betreffende kortingsbonnen en/of waardecheques zijn uitgegeven door een instantie die door Tuesdaytickets wordt geaccepteerd.

Artikel 4: Betaling

4.1 Gebruiker betaalt voor de Tickets de door de Evenementenorganisator bepaalde prijzen zoals vermeld in de Ticketshop. Voor het gebruik van de Ticketshop worden in bepaalde gevallen Transactie- en Servicekosten gerekend welke bovenop de door de Evenementenorganisator voor een Ticket vastgestelde prijs in rekening zullen worden gebracht.

4.2 De prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders aangegeven. De vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

4.3 Tuesdaytickets aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van vergissingen in de bestellingen van Tickets, bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal Tickets en/of het soort Evenement. Het is niet mogelijk om bij Tuesdaytickets Tickets te annuleren of te ruilen.

4.4 Indien de Evenementenorganisator heeft besloten tot terugbetaling van het bedrag dat voor een Ticket is betaald, betreft dit nimmer eventuele Transactie- en Servicekosten. Gebruiker kan de Transactie- en Servicekosten alleen geretourneerd krijgen onder de in artikel 9.2 bepaalde voorwaarden.

5: Consumentenservice en klachtenafhandeling

5.1 Voor alle vragen en/of klachten met betrekking tot Tuesday Tickets en de (boeking van) Evenementen is de consumentenservice van Tuesday Tickets beschikbaar. De consumentenservice is uitsluitend per support@tuesday.nl bereikbaar gedurende kantoortijden.

5.2 Wanneer de Gebruiker een boeking van een Evenement heeft geplaatst en reeds een bevestiging heeft ontvangen, is uitsluitend de consumentenservice van de Aanbieder in staat vragen en/of wijzigingen en klachten te behandelen. De contactgegevens hiervan staan vermeld in het e-ticket en de bevestigingsmail. Tuesday Tickets is niet in staat een reeds bevestigde boeking van een Evenement te wijzigen.

5.3 Wanneer de Gebruiker een klacht heeft en bij de Aanbieder niet voldoende wordt geholpen wordt de Klant verzocht contact op te nemen met de consumentenservice van Tuesday Tickets.

Artikel 6: Privacy

6.1 Tijdens het gebruik van de Ticketshop, zal Gebruiker (persoons)gegevens aan Tuesdaytickets verstrekken. Deze (persoons)gegevens zullen conform de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt en zullen, zonder voorafgaande toestemming, niet aan derden worden verstrekt tenzij Tuesdaytickets hiertoe wettelijk gehouden is, dan wel ter verdediging van haar rechten.

Artikel 7: Intellectuele Eigendomsrechten

7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam van het Evenement, teksten, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, beeldmerken en dergelijke berusten bij de Evenementenorganisator dan wel bij de oorspronkelijke rechthebbenden van het betreffende Evenement. Het is de Gebruiker niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en / of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbenden.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 De informatie omtrent Tickets en Evenementen, waaronder informatie omtrent de beschikbaarheid van Tickets alsmede de data, wijzigingen en annuleringen van Evenementen, is afkomstig van de Evenementenorganisator en niet van Tuesdaytickets. Tuesdaytickets accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade die Gebruiker lijdt als gevolg van onjuiste en/of foutieve informatie van een Evenementenorganisator.

8.2 Tuesdaytickets aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van de Ticketshop.

8.3 Voor zover Tuesdaytickets ondanks het bepaalde in artikel 7.3 wel aansprakelijk is voor schade, zal de hoogte van de schadevergoeding zijn beperkt tot de voor het gebruik van de Ticketshop in rekening gebrachte Transactie- en Servicekosten.

8.4 Voor zover aansprakelijkheid van Tuesdaytickets uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en/of hulppersonen van Tuesdaytickets.

Artikel 9: Opzegging, ontbinding en annulering

9.1 Er is geen tussentijdse opzegging van de overeenkomst tot het gebruik van de Ticketshop mogelijk.

9.2 Elk der partijen heeft het recht de overeenkomst tot gebruik van de Ticketshop te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden en, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling te hebben ontvangen waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden.

9.3 Indien een Evenement wordt verschoven naar een andere locatie en/of datum, wordt de Gebruiker hierover geïnformeerd door Tuesday Tickets of de Evenementenorganisator. De Tickets van het verschoven Evenement blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Het staat de Gebruiker evenwel vrij om de Overeenkomst te ontbinden tot 7 dagen voor de datum waarop het vervangende Evenement plaatsvindt. Tuesday Tickets zal de Tickets in dit geval blokkeren en het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na verzoek tot ontbinding, aan de Gebruiker terugbetalen.

9.4 Onverminderd hetgeen is bepaald elders in deze Gebruiksvoorwaarden heeft het Tuesdaytickets het recht de overeenkomst tot gebruik van de Ticketshop direct, zonder tussenkomst van de rechter en zonder schadeplichtig te worden jegens Gebruiker, te ontbinden en gereserveerde Tickets te annuleren, indien:
a. Gebruiker niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen;
b. Gebruiker naar mening van Tuesdaytickets, fraude heeft gepleegd, valse betaalgegevens heeft opgegeven, een betaling intrekt dan wel indien Tuesdaytickets anderszins onregelmatigheden constateert.

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op de Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Ticketshop is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen Gebruiker, indien dit een consument is, en Tuesdaytickets zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de woonplaats van de Gebruiker, tenzij dwingend recht anders bepaalt. In het geval van geschillen tussen Gebruiker, niet zijnde een consument, en Tuesdaytickets, zullen alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch.

10.3 Zijn of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven Gebruiker en Tuesdaytickets aan het overblijvende gedeelte gebonden. Tuesdaytickets zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Artikel 11: Wijziging Algemene Voorwaarden

Tuesdaytickets behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op de website van de Evenementenorganisator.